אנטי-ציונות

СИОНИЗМ ПРОТИВ РАСИЗМА

ТОЧКИ НАД «i». Сионизм — это по определению антирасистская идея. Мы восстали против расистского антисемитизма Гитлера. Сюда в Израиль стеклись евреи всех возможных рас, от европейцев до эфиопов (чернокожих). Так было и в прошлом: одновременно или порознь, на Святую Землю…
ДАЛЕЕ

СПОР С АНТИСЕМИТОМ О ХОЛОКОСТЕ

СПОР С АНТИСЕМИТОМ О ХОЛОКОСТЕ Aharon Houseknight: Приведенная Николаем Султановым статья о Холокосте — пример необузданной антисемитской лжи и отрицания Холокоста. Основная идея автора — якобы «евреи сами себя уничтожили», а нацисты, поляки и другие здесь ни при чём. Разумеется,…
ДАЛЕЕ

ANTI-SEMITES: GENOCIDE NOW!

Anti-Semitism is the kind of xenophobia which targets specifically Jews.   The “advantage” of anti-Semitism compared to other xenophobic varieties is that the “object” (Jews) are not able to harm anti-Semites, and therefore are very convenient for all types of…
ДАЛЕЕ

АНТИСЕМИТЫ: ГЕНОЦИД СЕЙЧАС

Антисемитизм — это тот сорт ксенофобии, объектом которой стали именно евреи. «Преимущество» антисемитизма по сравнению с другими сортами ксенофобии в том, что «объект» (евреи) не имеют возможности нанести вред антисемитам, и поэтому очень удобны для всех видов агрессии: диффамации, погромов,…
ДАЛЕЕ

ANTI-ZIONISM: THE GLOBAL THEATER OF ABSURD

Anti-Semitism does exist, but not because of the Jews. It exists because of anti-Semites. Anti-Semitism continues to exist even where  no more Jews remained, for example in Poland. Moreover, the anti-Semitism exists today where the Jews never lived, for example, in Japan and…
ДАЛЕЕ

СИОНИЗМ И АНТИСИОНИЗМ: ВСЕМИРНЫЙ ТЕАТР АБСУРДА

Антисемитизм существует не из-за евреев. Он существует из-за антисемитов. Антисемитизм продолжает существовать даже там, где евреев больше нет, например в Польше. Более того, сегодня антисемитизм существует и там, где евреев не было никогда, например в Японии и в большинстве стран…
ДАЛЕЕ

ОСВОБОДИТЬ ПАЛЕСТИНУ, ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ИЗРАИЛЬ

Палестинцы отвергают мир и провоцируют войну с Израилем вне зависимости от предлагаемых им условий урегулирования, поскольку они надеются, что антисемитский мир поможет им уничтожить Израиль. Лозунг «Освободить Палестину» — это суррогат формулы «Уничтожить Израиль». Точно так же, как у Гитлера «Окончательное решение…
ДАЛЕЕ

FREE PALESTINE TO KILL ISRAEL

  DISCUSSION WITH  ANTISEMITES marcospolo, on 18 Oct 2018 — 07:25 AM, said:  isn’t it more like Israel’s war on everyone else? Using American taxpayer funded US military forces to do their dirty work? HouseKnight1 Just opposite is correct, Israel…
ДАЛЕЕ

ПРОВОКАЦИЯ ИЛ-20

ПРОВОКАЦИЯ ИЛ-20 Как и следовало ожидать, победа российских военных и Асада в Сирии приближает нас к войне на северном фронте Израиля. История со сбитым российским самолётом-разведчиком — типичная, давно известная в истории преднамеренная предвоенная провокация. Сирийцы прекрасно знали, чей самолёт…
ДАЛЕЕ

אירופה, מופתי והנכבה שלהם

    העולם האנטישמי כולו מאשים אותנו בכך שאנחנו לכאורה גרשנו את הפלסטינים מן המקומות שבהם אנו חיים כיום. עם זאת, מחקר מפורט של מסמכים מאותה עת מראה כי לפני מלחמת העצמאות ובמהלכה, רוב הפלסטינים פונו על פי הוראתו הישירה…
ДАЛЕЕ