אנטי-ציונות

ОСВОБОДИТЬ ПАЛЕСТИНУ, УНИЧТОЖИТЬ ИЗРАИЛЬ

Палестинцы отвергают мир и провоцируют войну с Израилем вне зависимости от предлагаемых им условий урегулирования, поскольку они надеются, что антисемитский мир поможет им уничтожить Израиль. Лозунг «Освободить Палестину» — это суррогат формулы «Уничтожить Израиль». Точно так же, как у Гитлера «Окончательное решение…
ДАЛЕЕ

FREE PALESTINE, KILL ISRAEL

The Palestinians reject peace at all, regardless of proposed conditions of peace. They provoke war with Israel, since they hope, that anti-Semitic World will help them to annihilate Israel. «Free Palestine» slogan is substitution of the formula «Kill Israel». Just…
ДАЛЕЕ

ПРОВОКАЦИЯ ИЛ-20

ПРОВОКАЦИЯ ИЛ-20 Как и следовало ожидать, победа российских военных и Асада в Сирии приближает нас к войне на северном фронте Израиля. История со сбитым российским самолётом-разведчиком — типичная, давно известная в истории преднамеренная предвоенная провокация. Сирийцы прекрасно знали, чей самолёт…
ДАЛЕЕ

אירופה, מופתי והנכבה שלהם

    העולם האנטישמי כולו מאשים אותנו בכך שאנחנו לכאורה גרשנו את הפלסטינים מן המקומות שבהם אנו חיים כיום. עם זאת, מחקר מפורט של מסמכים מאותה עת מראה כי לפני מלחמת העצמאות ובמהלכה, רוב הפלסטינים פונו על פי הוראתו הישירה…
ДАЛЕЕ

EUROPE, GRAND MUFTI AND THEIR NAKBA

  EUROPE, GRAND MUFTI AND THEIR NAKBA The whole anti-Semitic world accuses us for allegedly driving the Palestinians out of the places where we Jews now live. However, a detailed study of documents of that time shows that before and…
ДАЛЕЕ

ЕВРОПА, ВЕЛИКИЙ МУФТИЙ И ИХ НАКБА

ЕВРОПА,  ВЕЛИКИЙ  МУФТИЙ  И  ИХ  НАКБА Весь антисемитский мир обвиняет нас в якобы изгнании палестинцев из тех мест, где сейчас живут евреи. Однако подробное исследование документов того времени показывает, что до и во время войны за независимость большинство палестинцев были…
ДАЛЕЕ

ИСЛАМ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Я дважды внимательно прочитал Коран и пришёл к выводам, прямо противоположным всему, что утверждают сторонники ислама. Вкратце, главные дефекты ислама и лично Мухаммада можно определить так: в Коране отсутствует главное достоинство иудаизма и христианства, человеческая мораль. Всё человеческое в Коране…
ДАЛЕЕ

ISRAELIS DO HAVE RIGHT TO EXIST

  THE ZIONISM AND ISRAEL ARE LEGAL AND JUST Israel is our land which we seized legally.  The Palestinian settlers obtained their land for free, as a gift from Ottoman Sultan and from British Empire. We, Ashkenazi Jews, have purchased…
ДАЛЕЕ

JEWS, CHRISTIANS AND MARXISTS

JEWS AND CHRISTIANS   The «Old Testament» is our (Jewish) Bible. Christians spread it all over the world and made it the property of all mankind. The Jews shut themselves up, trying to keep the Bible only for themselves. In…
ДАЛЕЕ

אדמות גנובות וחיים אבודים

דודי נמלט מארץ ישראל (יחד עם משפחתו) ב-1938 מפוגרומים שערכו הפלסטינים במהלך אינתיפאדת 1936-39. שלוש שנים לאחר מכן, ביולי 1941, הוא נהרג יחד עם אשתו וילדיו, שלושה אחים, אחות ואמם שהנה סבתי. בטבח שהפשיסטים האוקראינים סידרו בעיר לבוב, כשהנאצים הגרמנים…
ДАЛЕЕ